Regulamin Sprzedaży

Regulamin sprzedaży Klimaoprema Polska Sp. z o.o. określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o. a Klientem. Regulamin publikowany jest w wersji wydrukowanej dostępny jest w siedzibie Klimaoprema Polska Sp. z o.o. oraz jest na stronie internetowej www.klimaoprema.pl w postaci pliku “pdf” do pobrania. Regulamin niniejszy nie dotyczy konsumentów.

Używane pojęcia:

 1. Klimaoprema Polska Sp. z o.o.”, – rozumie się przez to Klimaoprema Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku (06-100) przy ulicy Warszawskiej 44
 2. „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
 3. „oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
 4. „produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
 5. „strony” – Klimaoprema Polska Sp. z o.o.Klient łącznie
 6. “dokument WZ (inaczej Protokół Wydania)” – dokument potwierdzający odbiór towaru

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 06-100 Pułtusk, przy ul. Warszawskiej 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………., NIP 5681617016, Regon………, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych .
 2. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się profesjonalnie dystrybucją i produkcją produktów do instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 3. Informacje oraz zdjęcia Produktów w materiałach, cennikach i folderach Klimaoprema Polska Sp. z o.o. mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty oraz podane ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego, za co Klimaoprema Polska Sp. z o.o. przeprasza Klientów. Ponad to Klimaoprema Polska Sp. z o.o. ma prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

§2 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest przesłanie oficjalnego zamówienia oraz podanie prawdziwych danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty email) oraz dokładnej nazwy promocji (jeżeli taka jest) oraz numeru oferty, na podstawie której jest dokonywane. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. ma prawo zażądać dołączenia kopii (skanu) odpisu aktualnego z KRS – w przypadku spółek handlowych, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kopii dowodu osobistego – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz podpisanie zamówienia przez osobę (osoby) umocowaną (umocowane) do reprezentacji spółki (w przypadku spółek handlowych), albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych. Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o. za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.
 2. Zamówienia są przyjmowane na piśmie lub osobiście ustnie w siedzibie Klimaoprema Polska Sp. z o.o. w 06-100 Pułtusk, przy ul. Warszawskiej 44, oraz pośrednictwem poczty email na adresy wskazane na stronie klimaoprema.pl
 3. Zamówienia za pośrednictwem poczty email można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, natomiast zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 4. Zamówienia złożone po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie Klimaoprema Polska Sp. z o.o. lub u producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym Klimaoprema Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę. Średni czas realizacji zamówienia określany jest każdorazowo w ofercie do Klienta.
 6. Zamówione produkty Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o. będzie ona zrealizowana na zasadach określonych w punktach poniżej, za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej). Firma świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od Klimaoprema Polska Sp. z o.o. i jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie.
 7. Dostawa produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w ofercie i zamówieniu sposób. Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu i faksu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku niedołączenia na żądanie dokumentów, o których mowa w punkcie 1, Klimaoprema Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 8. Na terenie Polski ( od siedziby lub magazynu Klimaoprema Polska Sp. z o.o.) dostawy realizowane są na koszt Klimaoprema Polska Sp. z o.o. pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego. Minimum logistyczne wynosi 50.000 PLN netto po rabacie  Minimum   logistyczne rozumiane jest jako wartość towaru dostarczana pod jeden adres inwestycji i nie dotyczy produktów wielko-kubaturowych typu: rury spiro, kanałów i kształtek prostokątnych, różnego typu profili oraz produktów z promocji i ofert specjalnych, gdzie wyraźnie zaznaczono, że ceny nie obejmują transportu.
 9. Na życzenie Klimaoprema Polska Sp. z o.o. może zorganizować transport za pośrednictwem firmy spedycyjnej również w innych przypadkach niż określone w punkcie 8, działając w imieniu i na rzecz Klienta. Warunki dostawy, tj. firma spedycyjna, koszt, czas dostawy zostaną uzgodnione z Klientem, a koszty transportu zostaną doliczone do faktury sprzedaży dla Klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktu z magazynu Klimaoprema Polska Sp. z o.o., a Klimaoprema Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy spedycyjnej.
 10. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
 11. W przypadku braku produktu w magazynie lub opóźnienia w dostawie od strony producenta bądź opóźnienia w produkcji spowodowane nie działaniem Klimaoprema Polska Sp. z o.o. Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 12. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, Klimaoprema Polska Sp. z o.o. może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych lub wyprodukowanych na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
 13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 14. Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich lub w walucie obcej  i powiększone będą o należny podatek VAT.
 15. Umowa o treści określonej w Regulaminie i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia po upływie 2 dni Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Klienta i Klimaoprema Polska Sp. z o.o.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Płatności za produkt mogą być dokonane przelewem bankowym na konto Klimaoprema Polska Sp. z o.o. zgodnie z informacją podaną w ofercie, na podstawie stosownej faktury VAT.
 2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Klimaoprema Polska Sp. z o.o. może zażądać zadatku na poczet ceny produktu (określone w ofercie). W takim przypadku Klimaoprema Polska Sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania konta bankowego Klimaoprema Polska Sp. z o.o. pełną kwotą zadatku. Do zadatku będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.
 3. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT.
 4. Klient składając zamówienie upoważnia Klimaoprema Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 5. Za opóźnienie w płatności Klimaoprema Polska Sp. z o.o. będzie upoważniona do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi. Ponad to w przypadku umów kontraktowych Klimaoprema Polska Sp. z o.o. ma prawo do naliczenia kar odsetkowych zawartych w umowie z tytułu opóźnienia.

§4 ODBIÓR TOWARU, ZWROT

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z magazynu Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
 2. Odbiór produktu jest dokonywany wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu WZ (Protokołu Wydawczego) wydanego przez upoważnionego przedstawiciela Klimaoprema Polska Sp. z o.o. i musi być pokwitowany własnoręcznym, czytelnym podpisem przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta. Wydający produkt ma prawo wylegitymowania osoby odbierającej z dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż właściciel firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub inna niż osoba umocowana do reprezentacji spółki handlowej, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki (osoba upoważniona) Klient ma obowiązek wskazania w zamówieniu imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wydanie produktu osobie zgłaszającej się po odbiór będzie uważane za skuteczne wydanie do rąk osoby upoważnionej.
 3. Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru produktów z magazynu Klimaoprema Polska Sp. z o.o. jest dokument magazynowy WZ (Protokół Zdawczy) ważny przez 90 dni od daty wystawienia. Faktura VAT nie uprawnia do odbioru towarów z magazynu.
 4. W momencie pokwitowania odbioru produktu, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Produkt pozostaje własnością Klimaoprema Polska Sp. z o.o. aż do uiszczenia całej ceny sprzedaży.
 6. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika Klimaoprema Polska Sp. z o.o. lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika Klimaoprema Polska Sp. z o.o. lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania Klimaoprema Polska Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o. jako zasadne. Klient ma prawo w przeciągu 3 dni od daty dostawy materiału na zgłoszenie jego braków lub uszkodzeń. Po upływie tego terminu wszelkie roszczenia są bezzasadne.
 7. W przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie, Klimaoprema Polska Sp. z o.o. będzie miała prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania produktów w wysokości 200 złotych za dobę. W takim przypadku produkt zostanie wydany Klientowi wyłącznie po uiszczeniu opłaty za magazynowanie.
 8. W przypadku gdy Produkt jest wytwarzany na specjalne zamówienie Klienta Klimaoprema Polska Sp. z o.o. ma prawo żądać od niego pokrycia kosztów wytworzenia i transportu w przypadku wycofania się przez Klienta z zamówienia po terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia.
 9. Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Klimaoprema Polska Sp. z o.o. Zgoda będzie wyrażona wyłącznie na pisemny wniosek Klienta, jeżeli produkt nadaje się do dalszej odsprzedaży             (w szczególności jest nieużywany, nie nosi śladów montażu, nie był wytwarzany na specjalne życzenia Klienta, w przypadku niektórych produktów posiada oryginalne opakowanie).
 10. W przypadku przyjęcia zwrotu Klimaoprema Polska Sp. z o.o. będzie miała prawo naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości zwracanego produktu.
 11. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, po pomniejszeniu            o potrąconą kwotę kosztów manipulacyjnych. W innym przypadku zapłata kosztów manipulacyjnych będzie wymagalna w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu.

§5 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za produkt jest wyłączona.
 2. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. udziela jednocześnie Klientowi gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku umów kontraktowych Klimaoprema Polska Sp. z o.o. może zwiększyć okres gwarancji po uprzednim uzgodnieniu i przesłaniu gwarancji. Udzielenie gwarancji na warunkach powyższych zostaje potwierdzone wydaniem Klientowi stosownego potwierdzenia. Potwierdzeniem takim jest zasadniczo faktura sprzedaży zawierająca podatek VAT. Na życzenie Klimaoprema Polska Sp. z o.o. wyda Klientowi kartę gwarancyjną.
 3. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na wady fabryczne produktu. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, błędami montażu lub eksploatacją produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach pracy, do których produkt nie jest przystosowany.
 4. Gwarancją objęte są produkty dystrybuowane i produkowane przez firmę Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
 5. Wszystkie roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji w imieniu Klimaoprema Polska Sp. z o.o., klient (lub końcowy użytkownik produktu) powinien zgłaszać  w pierwszej kolejności do firmy instalacyjnej lub firmy odsprzedającej urządzenie.
 6. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego produktu (wada lub usterka stwierdzane są w terminie do 14 dni z przedstawicielem Klimaoprema Polska Sp. z o.o.). Klimaoprema Polska Sp. z o.o. zapewnia za obopólnym uzgodnieniem z Klientem we wspólnie określonym terminie dostawę nieodpłatnie zamiennych części niezbędnych do usunięcia wady lub dostawę nowego materiału wolnego od wad. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne winny być zgłaszane na podstawie Zgłoszenia Reklamacyjnego zamieszczonego na stronie www.Klimaoprema Polska.pl lub w siedzibie firmy Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
 7. Termin zapewnienia części, nowego materiału lub urządzenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na  sprowadzenie z zagranicy części lub podzespołów potrzebnych do naprawy produktu.
 8. Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji montaż urządzeń musi być wykonany przez uprawnioną firmę instalacyjną, zgodnie z przeznaczeniem produktu oraz instrukcją montażu i eksploatacji. W przypadku naprawy produktu poprzez serwis producenta, Klient jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu serwisantowi.
 9. W przypadku dokonania naprawy usterki, wady lub wymiany na nowy materiał, okres gwarancji biegnie od daty pierwotnej dostawy materiału chyba, że strony postanowią inaczej.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku minimum  2 przeglądów technicznych zakupionego produktu. Przeglądy te powinny być wykonane w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym. Przeglądy te są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy. Klient zobowiązany jest do konserwacji produktu, w szczególności do okresowej wymiany filtrów powietrza (jeżeli występują).
 11. Każdy przegląd odnotowany jest w karcie gwarancyjnej oraz potwierdzony fakturą VAT, a odmowa wykonania skutkuje utratą gwarancji.
 12. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń lub niewłaściwej pracy produktu wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu,
  2. niewłaściwego funkcjonowania produktu wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
  3. skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej itp. (siła wyższa), wojny
  4. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu,
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,
  6. roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej,
  7. produktów, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
  8. produktów, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne – minimum 2 razy w roku,
  9. przypadków nieczytelnie lub niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych,
  10. produktów nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych urządzeń,
  11. produktów, w których dokonano zmian w konstrukcji.
 13. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji oraz kosztów dojazdu oraz prac serwisu producenta.
 14. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z pracy produktu (dotyczy m.in. zalania kondensatem, itp.). Klimaoprema Polska Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu produktu, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
 15. Karta gwarancyjna spełnia wymagania gwaranta, jeśli wypełniona jest w całości, czytelnie oraz dołączony jest dowód zakupu.
 16. Klient ma obowiązek zgłosić roszczenia z gwarancji pisemnie lub za pośrednictwem poczty email w terminie 7 dni od zauważenia wady towaru na zgłoszeniu reklamacyjnym dostępnym na www.Klimaoprema Polska.com.pl lub dostarczyć sprzęt do siedziby Klimaoprema Polska Sp. z o.o., po uzgodnieniu z Klimaoprema Polska Sp. z o.o. sposobu i terminu dostawy, chyba, że Klimaoprema Polska Sp. z o.o. dokona oceny i naprawy u Klienta. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. rozpatrzy gwarancję w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu roszczeń Klienta. Wady rzeczy zostaną usunięte przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki. O terminie Klient zostanie powiadomiony przez Klimaoprema Polska Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.
 17. Koszt przesyłki produktu do Klimaoprema Polska Sp. z o.o. w związku z naprawą gwarancyjną pokrywa Klient, z zastrzeżeniem przypadku określonego w punkcie 18 zdanie pierwsze.
 18. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu w kwocie 2,50 PLN/km+VAT oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 150,00 PLN/h+VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 350,00PLN+VAT. Przejazd Serwisu każdorazowo liczony jest wg zasady siedziba Klimaoprema Polska Sp. z o.o. -> miejsce naprawy -> siedziba Klimaoprema Polska Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku błędów po stronie Klienta, w szczególności błędnego montażu produktu, naprawa odbywa się na koszt Klienta.
 19. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Klimaoprema Polska Sp. z o.o. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą Klimaoprema Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wykonania jakichkolwiek czynności serwisowych, napraw gwarancyjnych. W takim przypadku następuje wycofanie gwarancji.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klimaoprema Polska Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez KLIMAOPREMA POLSKA Sp.  z o.o.. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie Klimaoprema Polska Sp. z o.o. i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, Klient nie powinien dokonywać zamówienia.
 2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Klimaoprema Polska Sp. z o.o. do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować Klimaoprema Polska Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 3. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.
 4. Klimaoprema Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między Klimaoprema Polska Sp. z o.o. a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klimaoprema Polska Sp. z o.o.

Pobierz ten regulamin w wersji PDF